FIND US ON

Danh sách các học viện Nhật ngữ tại Nhật Bản

Danh sách các học viện Nhật ngữ tại Nhật Bản

Danh sách các học viện Nhật ngữ tại Nhật Bản

1. Học viện Nhật ngữ quốc tế KIJ (Kobe)
2. Trường Nhật ngữ Kyoto Minsai (Tokyo)
3. Học viện quốc tê Logos (Kanagawa)
4. Trường Nhật ngữ MCA (Tokyo)
5. Trường Nhật ngữ ISI (Tokyo)
6. Trường Nhật ngữ ISI Tokyo (Tokyo)
7.Trường ngôn ngữ Nagano NLC (Nagano)
8. Trung cap ngoai ngu va kinh doanh Tokyo (Tokyo)
9. Học viện quốc tế J (Osaka)
10. Hoc vien quoc te Ashiya (Osaka)
11. Trường Nhật ngữ JCLI (Tokyo)
12. Hoc vien Nhat ngu Kasuga (Kobe)
13. Trường Nhật ngữ TGN (Tokyo)
14. Dai hoc quoc te Kobe (Kobe)
15. Hoc vien giao luu quoc te Tokyo (Tokyo)
16. Trường Nhật ngữ Nishinihon
17. Trường Nhật ngữ Umikaze (Osaka)
18. Truong Nhat ngu Hiroo (Tokyo)
19. Hoc vien giao luu Kobe (Kobe)
20. Trung cap Alice (Ishikawa)
21. Truong Nhat ngu An (Tokyo)
22. Hoc vien quoc te Matsudo (Chiba)
23. Hoc vien giao duc quoc te Osaka (Osaka)
24. Hoc vien Nhat ngu TCC (Tokyo)
25. Hoc vien ngon ngu Newglobal (Tokyo)
26. Trung cap thong tin kinh te quoc te (Saitama)
27. Học viện Nhật ngữ Ken (Chiba)
28. Trường quốc tế Yamate (Saitama)
29. Học viện quốc tế Aishin (Kanagawa)
30. Học viện thiết kế Yokohama (Kanagawa)
31. Trung cap kinh doanh Iwatani (Yokohama)
32. Học viện giáo dục quốc tế Yokohama (Yokohama)
33. Hoc vien ngoai ngu Osaka (Osaka)
34. Hoc vien Bunrin (Osaka)
35. Hoc vien giao duc quoc te Japan (Fukuoka)
36. Hoc vien Kamiyama (Aichi)
37. Hoc vien van hoa ngon ngu Toyo (Okinawa)
38. Trường Nhật ngữ YMCA Fukuoka (Fukuoka)
39. Hoc vien quoc te One Purpose (Osaka)
40. Hoc vien quoc te Kyoto (Kyoto)
41. Hoc vien giao duc van hoa quoc te Tokyo (Tokyo)
42. Trung cap kinh doanh quoc te Hiroshima (Hiroshima)
43. Trường Nhật ngữ Tokyo Galaxy (Tokyo)
44. Học viện Tokyo YIEA (Tokyo)
45. Hoc vien Tokyo Sanritsu (Tokyo)
46. Trung tam van hoa Waseda (Tokyo)
47. Trường ngôn ngữ Samu
48. Trường nhật ngữ Shurin
49. Học viện giáo dục quốc tế Aoyama
50. Trường nhật ngữ Shinjuku Heiwa
51. Trường Nhật Ngữ AKAMONKAI
52. Trường nhật ngữ Midream
53. Học viện văn hóa và ngôn ngữ Kudan
54. Trường nhật ngữ KAI
55. Viện nghệ thuật ngôn ngữ
56. Trường ngôn ngữ Gendai
57. Trường nhật ngữ lien kết với Đại học quốc tế Tokyo
58. Trường cao đẳng văn hóa và nhật ngữ Tokyo
60. Học viện Tokyo Nichigo
61. Trường nhật ngữ Toyo
62. Trường ngôn ngữ UJS
63. Trường nhật ngữ YMCA Tokyo
64. Trường nhật ngữ ISI – Tokyo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để được hỗ trợ tư vấn
Luyện thi năng lực Nhật NgữTiếng Nhật du họcTiếng Nhật cho người bận rộnTiếng Nhật cho kỹ sưTiếng Nhật cho thật tập sinhBiên phiên dịch tiếng NhậtCác khóa học khác